پژوهشگر گرامی

براساس دستورالعمل اجرایی حمایت مالی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به شماره 10/62815 مورخ 1398/10/4 مقرر گردید در صورت تأیید اولیه توسط سردبیر؛ بابت ارسال هر مقاله جهت داوری مبلغ 1/500/000 ریال و پس از تأیید نهایی، مبلغ 3/500/000 ریال دیگر جهت چاپ مقاله از مولفان محترم دریافت گردد. (لازم به ذکر است در صورتی که مقاله از طرف داوران محترم مردود اعلام شود مبلغ 1/500/000 ریال اولیه قابل بازگشت به مولف نمی‌باشد).

 

 

 

 

شماره جاری: دوره 15، شماره 1(پیاپی48) - شماره پیاپی 48، بهار 1399، صفحه 7-145 

7. بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر قصد کارآفرینانه

صفحه 111-124

آیدین سلام زاده؛ مهدی تاج پور؛ الهه حسینی