نویسنده = حسن گیوریان
تعداد مقالات: 7
1. جهانی شدن وارتباطات فرهنگی

دوره 8، شماره 4(پیاپی 23)، زمستان 1392، صفحه 107-121

حسن گیوریان؛ معصومه ذاکری


2. نقش رسانه ها برفرهنگ سازی

دوره 8، شماره 1(پیاپی 20)، بهار 1392، صفحه 9-35

حسن گیوریان؛ معصومه ذاکری


3. نقش رسانه های جمعی در کنترل فساد اداری

دوره 7، شماره 2(پیاپی 17)، تابستان 1391، صفحه 141-148

حسن گیوریان


4. بررسی تأثیر رسانه بر سرمایه اجتماعی

دوره 7، شماره 1(پیاپی 16)، بهار 1391، صفحه 37-44

حسن گیوریان


5. بررسی موانع موجود در عدم تحقق تحول در جامعه اطلاعاتی

دوره 6، شماره 2(پیاپی 13)، تابستان 1390، صفحه 191-222

حسن گیوریان


7. نقش منشوراخلاقی در بهبودرفتارسازمانهای رسانه ای

دوره 5، شماره 4(پیاپی 11)، زمستان 1389، صفحه 155-175

حسن گیوریان