نویسنده = رضا نجف بیگی
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت نهادی سازی از طریق تلویزیون

دوره 8، شماره 4(پیاپی 23)، زمستان 1392، صفحه 137-152

رضا نجف بیگی؛ آرین قلی پور؛ علی اکبر فرهنگی؛ جاوید ایمانی