نویسنده = آرین قلی پور
تعداد مقالات: 2
1. مدیریت نهادی سازی از طریق تلویزیون

دوره 8، شماره 4(پیاپی 23)، زمستان 1392، صفحه 137-152

رضا نجف بیگی؛ آرین قلی پور؛ علی اکبر فرهنگی؛ جاوید ایمانی


2. الگوی برنامه ریزی برای برنامه سازی موفق در تلویزیون

دوره 8، شماره 3(پیاپی 22)، پاییز 1392، صفحه 67-75

جاوید ایمانی؛ رضا نجف بیگی،؛ آرین قلی پور