نویسنده = علی اکبر فرهنگی
تعداد مقالات: 8
1. بررسی میزان و علل بهره مندی مخاطبان قائم شهری از تلویزیون های ماهواره ای

دوره 9، شماره 2(پیاپی 25)، تابستان 1393، صفحه 111-123

مهرداد متانی؛ علی اکبر فرهنگی


2. دیپلماسی دیجیتال و روابط میان دولت ها در جوامع معاصر

دوره 9، شماره 1(پیاپی 24)، بهار 1393، صفحه 89-99

علی اکبر فرهنگی؛ علیرضا قرائتی؛ حسن کربلایی حاجی اوغلی


3. مدیریت نهادی سازی از طریق تلویزیون

دوره 8، شماره 4(پیاپی 23)، زمستان 1392، صفحه 137-152

رضا نجف بیگی؛ آرین قلی پور؛ علی اکبر فرهنگی؛ جاوید ایمانی


4. سنجش مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر رویکرد ارتباطی در بین مشترکان نشریه های تخصصی غیر دولتی شهر تهران

دوره 8، شماره 3(پیاپی 22)، پاییز 1392، صفحه 39-54

علی اکبر فرهنگی؛ طهمورث حسنقلی پور؛ بهارک ناطقی پور


6. لزوم ایجاد نظام اخلاق حرفه ای در تبلیغات بازرگانی

دوره 7، شماره 1(پیاپی 16)، بهار 1391، صفحه 9-22

علی اکبر فرهنگی؛ بیتا شاه منصوری


7. از رئالیسم تا مدرنیسم ، انبوه انسان تنها در رمان های معاصر فارسی با تکیه بر ارتباطات انسانی

دوره 6، شماره 1(پیاپی 12)، بهار 1390، صفحه 127-140

مهناز رونقی نوتاش؛ علی اکبر فرهنگی


8. ارتباط از نگاه مولوی – خودشناسی حلقه گمشده ارتباطات

دوره 6، شماره 1(پیاپی 12)، بهار 1390، صفحه 9-26

زینب محمودیان؛ علی اکبر فرهنگی؛ سید وحید عقیلی