نویسنده = نوروز هاشم زهی
تعداد مقالات: 2
1. عوامل موثر بر اعتماد به عملکرد روابط عمومی قوه قضائیه

دوره 8، شماره 4(پیاپی 23)، زمستان 1392، صفحه 153-166

نوروز هاشم زهی؛ زهرا جاه بین


2. عوامل مؤثّر بر اعتماد شهروندان کرمانی به اخبار شبکۀ یک تلویزیون

دوره 7، شماره 3(پیاپی 18)، پاییز 1391، صفحه 185-202

نوروز هاشم زهی؛ سمیه سادات مهدوی