نویسنده = سمیه تاجیک اسماعیلی
تعداد مقالات: 9
1. نگرش به جهانی‌شدن و هویت دینی دانشجویان

دوره 10، شماره 1(پیاپی 28)، بهار 1394، صفحه 37-44

عزیزالله تاجیک اسماعیلی؛ سمیه تاجیک اسماعیلی


3. تأثیر اینترنت بر هویت ملی در ایران

دوره 9، شماره 3(پیاپی 26)، پاییز 1393، صفحه 41-52

عزیزالله تاجیک اسماعیلی؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ محمد جواد محراب بیگی


4. رابطه سطح نیازهای دبیران با مهارت های اجتماعی آنان

دوره 8، شماره 3(پیاپی 22)، پاییز 1392، صفحه 123-133

سمیه تاجیک اسماعیلی


5. شناسایی ابزارهای مؤثر تبلیغات فرش دست باف ایران از نگاه خریداران داخلی

دوره 8، شماره 2(پیاپی 21)، تابستان 1392، صفحه 61-71

سمیه تاجیک اسماعیلی؛ ماندانا صنیعی؛ محمد صادق اسدی رازی


7. هویت ملی در عصر جهانی شدن

دوره 7، شماره 3(پیاپی 18)، پاییز 1391، صفحه 9-16

سمیه تاجیک اسماعیلی


8. بررسی رابطه میان تماشای تبلیغات تلویزیون با میزان مصرف گرایی

دوره 7، شماره 2(پیاپی 17)، تابستان 1391، صفحه 51-62

لیلا نیرومند؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ نازنین ملکیان؛ سبیکه شاه کوهی


9. بررسی نقش رسانه های جمعی در شکل گیری افکار عمومی نسبت به هدفمندی یارانه ها

دوره 6، شماره 2(پیاپی 13)، تابستان 1390، صفحه 141-171

لیلا نیرومند؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ هومن الوندی