نویسنده = حبیب صبوری خسروشاهی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ارتباط بین احساس نیاز، جذابیت و مطلوبیت با گرایش والدین و فرزندان به ماهواره

دوره 8، شماره 3(پیاپی 22)، پاییز 1392، صفحه 159-170

حبیب صبوری خسروشاهی؛ مهسا سلطانی


3. بررسی تاثیر رسانه ملی در ایجاد شکاف نسلی

دوره 7، شماره 4(پیاپی 19)، زمستان 1391، صفحه 117-127

حبیب صبوری خسروشاهی؛ نفیسه توکلی نیا