نویسنده = عبدالرضا شاه محمدی
تعداد مقالات: 8
1. بررسی میزان تاثیر سبکهای ارتباطی مدیریت در تعامل میان فردی کارکنان

دوره 8، شماره 3(پیاپی 22)، پاییز 1392، صفحه 171-181

عبدالرضا شاه محمدی؛ مسعود علی مرادی


2. تأثیر دیپلماسی رسانه ای بر تبادل فرهنگی کشورها

دوره 7، شماره 4(پیاپی 19)، زمستان 1391، صفحه 105-116

عبدالرضا شاه محمدی؛ علیرضا قرائتی


3. بررسی نقاط ضعف تبلیغات

دوره 7، شماره 2(پیاپی 17)، تابستان 1391، صفحه 21-30

عبدالرضا شاه محمدی؛ محمد حسینی


4. بررسی تاثیر مطبوعات در حفظ فرهنگ

دوره 6، شماره 4(پیاپی 15)، زمستان 1390، صفحه 27-39

عبدالرضا شاه محمدی


5. بررسی نقش رسانه ها در امنیت ملی

دوره 6، شماره 3(پیاپی 14)، پاییز 1390، صفحه 51-64

عبدالرضا شاه محمدی


6. سنجش میزان توجه مردم شهر مشهد به تبلیغات بازرگانی پخش شده از سیمای محلی

دوره 6، شماره 2(پیاپی 13)، تابستان 1390، صفحه 225-239

عبدالرضا شاه محمدی؛ نسرین احمدی اسکویی


7. بررسی میزان کاربرد مهارتهای ارتباطی اساتید ارتباطات

دوره 6، شماره 1(پیاپی 12)، بهار 1390، صفحه 159-182

عبدالرضا شاه محمدی


8. بررسی نگرش دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران نسبت به کم و کیف مطبوعات ورزشی

دوره 5، شماره 4(پیاپی 11)، زمستان 1389، صفحه 93-104

عبدالرضا شاه محمدی؛ نادیه ناظر فرد