نویسنده = مریم خرسند
تعداد مقالات: 3
1. بررسی پیامد های تکنولوژی های نوین ارتباطی بر فرآیند یادگیری

دوره 9، شماره 2(پیاپی 25)، تابستان 1393، صفحه 139-150

بهاره بخشی؛ مریم خرسند؛ حمیدرضا حسینی دانا؛ سپهر دادجوی توکلی


2. بررسی تطبیقی نحوه مدیریت و فعالیت اقتصادی موسسات ارتباطی رسانهای معتبر در جهان

دوره 8، شماره 2(پیاپی 21)، تابستان 1392، صفحه 29-36

بهاره بخشی؛ احمد شهیدیان؛ مریم خرسند


3. ببو و بادو

دوره 8، شماره 1(پیاپی 20)، بهار 1392، صفحه 153-164

بهاره بخشی؛ مریم طاهریان؛ مریم خرسند