نویسنده = بی بی سادات میر اسماعیلی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تاثیر همگرایی رسانه ای بر سیاستگذاری های رسانه ها از دیدگاه متخصصان مدیریت و تکنولوژی

دوره 7، شماره 3(پیاپی 18)، پاییز 1391، صفحه 167-183

نصرالله اسکندری؛ بی بی سادات میر اسماعیلی


2. همگرایی رسانه

دوره 7، شماره 1(پیاپی 16)، بهار 1391، صفحه 143-156

محمود صفری؛ بی بی سادات میر اسماعیلی