نویسنده = افسانه مظفری
تعداد مقالات: 7
1. بررسی میزان اعتماد کاربران ایرانی شبکه‌ی اجتماعی LinkedInبه حفظ حریم شخصی

دوره 10، شماره 1(پیاپی 28)، بهار 1394، صفحه 79-94

افسانه مظفری؛ بنت الهدی رستگاری


5. بررسی شیوه های تبلیغات سیاسی در فضای مجازی از نظر دانشجویان ارتباطات

دوره 7، شماره 1(پیاپی 16)، بهار 1391، صفحه 23-36

محمد سلطانی فر؛ افسانه مظفری؛ شهناز هاشمی؛ سمانه هداوندخانی


6. چگونگی تاثیرگذاری برنامه های رسانه ای، برمیزان نوسازی شهری ( از دیدگاه شهرندان تهرانی )

دوره 5، شماره 4(پیاپی 11)، زمستان 1389، صفحه 133-153

محمد سلطانی فر؛ افسانه مظفری؛ نصیبه رستگارپور