نویسنده = لیلا طاعتی
تعداد مقالات: 1
1. نقش تلویزیون در توسعه جامعه مدنی

دوره 6، شماره 3(پیاپی 14)، پاییز 1390، صفحه 25-40

لیلا طاعتی؛ نسیم مجیدی قهرودی؛ کبری گلستانی