نویسنده = سپهر دادجوی توکلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی پیامد های تکنولوژی های نوین ارتباطی بر فرآیند یادگیری

دوره 9، شماره 2(پیاپی 25)، تابستان 1393، صفحه 139-150

بهاره بخشی؛ مریم خرسند؛ حمیدرضا حسینی دانا؛ سپهر دادجوی توکلی