نویسنده = عزیزالله تاجیک اسماعیلی
تعداد مقالات: 2
1. نگرش به جهانی‌شدن و هویت دینی دانشجویان

دوره 10، شماره 1(پیاپی 28)، بهار 1394، صفحه 37-44

عزیزالله تاجیک اسماعیلی؛ سمیه تاجیک اسماعیلی


2. تأثیر اینترنت بر هویت ملی در ایران

دوره 9، شماره 3(پیاپی 26)، پاییز 1393، صفحه 41-52

عزیزالله تاجیک اسماعیلی؛ سمیه تاجیک اسماعیلی؛ محمد جواد محراب بیگی