کلیدواژه‌ها = فرهنگ
تعداد مقالات: 12
2. نقش رسانۀ ملی در تغییر فرهنگ کارآفرینی در ایران امروز

دوره 12، شماره 1(پیاپی36,37)، پاییز 1396، صفحه 7-20

علی اصغر رحمتی؛ علی اکبر فرهنگی


3. هوش فرهنگی کارکنان و نقش آن در توسعه فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در دانشگاه

دوره 9، شماره 3(پیاپی 26)، پاییز 1393، صفحه 139-152

اسماعیل کاوسی؛ سید محمود هاشمی


4. نقش مؤلفه های فرهنگی دراستقرار مدیریت دانایی در دانشگاه آزاد اسلامی 1

دوره 9، شماره 1(پیاپی 24)، بهار 1393، صفحه 175-186

اسماعیل کاوسی؛ سید محمود هاشمی


5. نقش رسانه ها برفرهنگ سازی

دوره 8، شماره 1(پیاپی 20)، بهار 1392، صفحه 9-35

حسن گیوریان؛ معصومه ذاکری


8. بررسی تاثیر مطبوعات در حفظ فرهنگ

دوره 6، شماره 4(پیاپی 15)، زمستان 1390، صفحه 27-39

عبدالرضا شاه محمدی


10. ارزیابی نقش رسانه ملی درتحقق مهندسیِ فرهنگ سازمانی

دوره 6، شماره 2(پیاپی 13)، تابستان 1390، صفحه 93-113

اسماعیل کاوسی؛ سید محمود هاشمی


11. بررسی نقش رسانه ملی در توسعه ارتباطات بین فرهنگی در میان اقوام ایرانی از دیدگاه صاحب نظران

دوره 6، شماره 2(پیاپی 13)، تابستان 1390، صفحه 241-275

سید علی رحمانزاده؛ زهرا غفاری معین