کلیدواژه‌ها = هویت جنسیتی
تعداد مقالات: 2
1. رسانه‌ها و مسأله هویت جنسیتی بازنمایی شده (رهیافتی تحلیلی به مناقشه تاریخی نقش رسانه‌ها در بازتولید و ترویج نابرابری جنسیتی)

دوره 10، شماره 4(پیاپی31)، زمستان 1394، صفحه 7-18

ثریا احمدی؛ سید وحید عقیلی؛ سید محمد مهدی زاده؛ افسانه مظفری


2. تاملی بر رابطه فضای مجازی و هویت جنسیتی مطالعه موردی کاربران اینترنت در شهر کاشان

دوره 9، شماره 4(پیاپی 27)، زمستان 1393، صفحه 107-120

نرگس نیکخواه قمصری؛ فاطمه منصوریان راوندی