تأثیر جهانی‌شدن ارتباطات بر گرایش شهروندان به حفظ محیط زیست (مورد تجربی ساکنین شهر تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسارشد پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران،

2 دانشیار، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

با افزایش آلودگی‌های محیطی و تخریب فزاینده زیست‌بوم توجه و نگرانی جامعه‌ها متوجه علل، پیامدها و نیز راه‌های کاهش آن شده است. عوامل مختلفی در کاهش شرایط تهدید کننده فوق دخالت دارند. پژوهش حاضر با تأکید بر نقش رسانه‌ها و جهانی‌شدن ارتباطات به مطالعه گرایش به حفظ و حراست از محیط‌زیست در بین شهروندان ساکن در شهر تهران می‌پردازد. روش مطالعه در این بررسی از نوع پیمایش است. تعداد 277 نفر از ساکنین شهر تهران در سه منطقه یک، پنج و چهارده شهری انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از آزمون تحلیل همبستگی و رگرسیون چند متغیره استفاده‌شده است. یافته‌های آزمون تحلیل همبستگی نشان می‌دهد که بین جهانی‌شدن ارتباطات و گرایش به حفظ محیط‌زیست رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها