نقش مهارت‌های انسانی مدیران بر عملکرد کارکنان فوریت‌های پزشکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه کشف جرایم دانشگاه علوم انتظامی امین

2 کارشناس ارشد علوم ارتباطات، واحد الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در عصر کنونی تحولات شگرف دانش مدیریت، وجود نظام ارزیابی را اجتناب‌ناپذیر کرده است؛ به گونه‌ای که وجود نظام ارزیابی در ابعاد مختلف یک سازمان، اعم از ارزیابی در استفاده از منابع و امکانات، کارکنان، اهداف و استراتژی‌ها، ضروری به نظر می‌رسد. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش مهارت‌های انسانی مدیران بر عملکرد کارکنان فوریت‌های پزشکی بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و با بهره‌گیری از جدول مورگان نمونه‌ای به حجم 356 نفر از کارکنان و پرسنل فوریت‌های پزشکی مرکز اورژانس شهر تهران در سال 97 - 96 انتخاب شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه‌های(1- پرسشنامه سنجش مهارت‌های انسانی. 2- ارزیابی عملکرد) و برای آزمودن فرضیه‌های تحقیق از آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده استفاده شد. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که بین مهارت‌های انسانی مدیران با ارزیابی عملکرد پرسنل فوریت‌های پزشکی (93/ r =، 001/0 = p) رابطۀ معناداری وجود دارد. سایر نتایج پژوهش حاکی از ارتباط بین مهارت‌های انسانی مدیران با مؤلفه‌های مختلف ارزیابی عملکرد داشت؛ بنابراین با توجه به اهمیت روزافزون مبحث ارزیابی عملکرد کارکنان فوریت‌های پزشکی و همچنین نیاز به تقویت مهارت‌های انسانی مدیران سیستم ارزیابی عملکرد می‌تواند در تحقق اهداف سازمانی کمک شایانی به تمرکز بر کل سازمان و پیشرفت عملکرد نماید.کلمات کلیدی: ارزیابی عملکرد، مهارت‌های انسانی، مؤلفۀ مالی، مؤلفۀ مشتری، مؤلفۀ داخلی، مؤلفۀ رشد و یادگیری، فوریت‌های پزشکی.

کلیدواژه‌ها