تبلیغات بر بدنه محصولات، رسانه ای همگرا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسیارشد پژوهش هنر، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه علم و هنر یزد، یزد، ایران،

2 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

تبلیغات در دنیای امروز یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازها در ارائه‌ی کالاها بشمار می‌رود، که با توجه به تعدد ابزار تبلیغات در معرفی مناسب محصولات، می‌توان تک‌تک آنها را مورد مطالعه قرارداد؛ همچنین می‌توان آن‌ها را از نظر ساختارشناسی ارزیابی کرد که بطور جامع مبحث تئوریک تبلیغات برای صاحبان تبلیغات دسته‌بندی شود تا از نظر قابلیت عناصر به بهترین انتخاب، دست یابند. یکی از انواع ابزار تبلیغات طرح‌های نقش‌بسته بر بدنه‌ی محصولات است، که در این متن بدان پرداخته شده است. از طرفی نیز همگرایی و همسویی مشترک در القای پیام برای مخاطبان، در انسجام عناصر، امری مهم و ضروری است. همگرایی پیام نیز اقسامی دارد که بنابر شرایط و اهداف معرفی هر محصول می‌تواند متفاوت باشد و در طراحی بسته‌بندی محصولات می‌توان با استفاده از عناصری مانند رنگ، تصویر، متن و فرم بسته‌بندی، به نوعی از همگرایی در پیام دست یافت.
درهمین راستا با استفاده از ابزار مشاهده و روش تحلیل محتوا، به بررسی نمونه‌هایی از لیبل (طرح روی بسته‌بندی) یک محصول لبنی که از تولیدات بومی شهرستان نیشابور است، از منظر میزان همگرایی پیام‌های فرهنگی پرداخته شد و عناصر تشکیل دهنده‌ی لیبل‌های محصولات این شرکت که در دسترس عموم قرار دارند یک‌به‌یک بررسی شدند. در نتایج به دست آمده نمایان شد که در استفاده از این عناصر برای مواجهه با همگرایی فرهنگی اقداماتی صورت پذیرفته است، اما صاحبان امر نتوانسته‌اند به میزان قابل قبولی از این همگرایی دست یابند و بجز چند نمونه‌ی انگشت شمار و پراکنده، نمونه‌های همگرایی که معرف فرهنگ باشند در این بسته‌بندی‌ها دیده نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها