مدیریت جریان سازی خبری در روابط عمومی سازمان های دولتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ارتیاطات اجتماعی،دانشکده علوم انسانی،واحد علوم و تحقیقات،تهران،ایران

2 دانشیار و مدیر پژوهش و عضو هیئت علمی گروه ارتباطات، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد

3 عضو هیات علمی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

چکیده:
شاید تا چندی پیش محوری ترین نقشی که برای روابط عمومی بعنوان یک رسانه سازمانی متصور بودند صرفاً اطلاع رسانی از رویدادهای عینی و واقعی بود.اما در حال حاضر روابط عمومی ها می توانند با ایجاد شرایطی از یک دستگاه اداری منفعل،تبدیل به "سازمان رسانه ای" هدایتگر و جریان ساز در جامعه تبدیل شوند.هدف از این تحقیق بررسی جریان سازی خبری روابط عمومی سازمان های دولتی با متغییرهایی چون تبدیل شدن روابط عمومی ها به یک سازمان رسانه ای، حمایت سازمان دولتی مافوق از فرایند جریان سازی ،استفاده از نیروی انسانی کارشناس و بهره گیری از قالب های ژورنالیستی است.
این تحقیق به روش پیمایشی انجام گرفته است وابزار مورد استفاده در آن، پرسشنامه می باشد.جامعه آماری آن کارشناسان روابط عمومی وزارتخانه ها و سازمان های مستقر در شهر تهران به تعداد آن ها 600 نفر و حجم نمونه نیز به تعداد 200 نفر است.
نتایج تحقیق نشان می دهد که با تغییر و تحولات تکنولوژیکی که ایجاد شده،تبدیل شدن روابط عمومی به سازمان های رسانه ای و نیز استفاده از قالب های ژورنالیستی، روابط عمومی ها می توانند نقش فعالتری در جریان سازی خبری جامعه و به تبع آن پیشبرد اهداف سازمانی یویژه در سازمان های دولتی ایفا نمایند.

کلیدواژه‌ها