اعتماد و رسانه: عوامل موثر بر اعتماد به رسانه های خبری برون مرزی BBC و VOA فارسی با رویکرد تطبیقی (مورد مطالعه: شهروندان شهر تبریز)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارم

چکیده

مهمترین وظیفه و نقش اساسی وسایل ارتباط جمعی انتشار اخبار رویدادهای اجتماعی می باشد. تمامی خبرگزاریهای ملی و بین المللی که عمدتا در بخش تلویزیون به فعالیت می‌پردازند همواره به این امر واقف هستند که برای جذب مخاطب و اثرگذاری بر آن باید سطح اعتماد مخاطب به اخبار منتشره را بالا برد مقاله حاضر بر اساس اطلاعات مأخوذ از پیمایش بررسی جامعه‌شناختی میزان اعتماد به اخبار رسانه‌های BBC فارسی و VOA‌ فارسی که در شهر تبریز انجام گرفته، تنظیم شده است. جامعه آماری پژوهش کلیه شهروندان شهر تبریز در بازه سنی ۱۵-۳۴ هستند که تعداد آن‌ها در حدود ۵۷۹۶۹۴ بوده و از میان آن‌ها ۴۰۰ نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شده‌اند. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه جمع‌آوری و برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای تحلیلی-آماری SPSS استفاده شده است. بر اساس نتایج توصیفی تحقیق، میزان اعتماد به اخبار BBC فارسی در حد متوسط و میزان اعتماد به اخبار VOA‌ فارسی در حد نسبتا پایینی قرار داشت. نتایج آزمون t مستقل نشان داد که میزان اعتماد به اخبار BBC‌ و VOA فارسی بر حسب جنسیت پاسخگویان متفاوت است. و نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که از میان متغیرهای مستقل تحقیق، جنسیت پاسخگویان و میزان استفاده از رسانه خارجی به عنوان متغیرهای موثر بر میزان اعتماد به اخبار BBC فارسی و VOA فارسی شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها