آسیب‌شناسی صنعت مطبوعات کشور با هدف ارائه الگوی تحولی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد، واحد تهران جنوب، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،

3 استاد مدیریت رسانه، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 استادیار گروه مدیریت رسانه، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد، تهران، ایران

چکیده

اهمیت و جایگاه صنعت مطبوعات کشور در تمام عرصه‌ها و شئون جامعه و نیز تحولات سیاسی، تکنولوژیکی، قانونی، فرهنگی و اجتماعی محیط کلان حاکم بر این صنعت و نیز سازوکارهای رقابتی درون این صنعت بر لزوم یک بررسی آسیب شناسانه از وضعیت فعلی صنعت مطبوعات کشور تأکید دارد. این طرح پژوهشی بر آن بوده است تا با بهره‌گیری از مدل پنج نیروی رقابتی پورتر و با اخذ آرای خبرگان صنعت مطبوعات یک ارزیابی آسیب شناسانه از وضعیت فعلی این صنعت در کشور به دست آورد و در پی آن الگوی مطلوب و بومی جهت تحول در این صنعت برای مواجه با تغییرات محیطی تدوین و ارائه نماید. در این پژوهش از روش کیفی برای پاسخ به گزاره‌های پژوهش استفاده خواهد شد. در بخش آسیب‌شناسی صنعت مطبوعات با استفاده از روش دلفی نظرات خبرگان حوزه گردآوری و جمع‌بندی می‌شود و در بخش تدوین و ارائه الگوی مطلوب تحول صنعت از روش نظریه داده بنیاد بهره گرفته می‌شود. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارشناسان و خبرگان مدیریت رسانه بالأخص صنعت مطبوعات هستند. اطلاعات در این پژوهش به روش کتابخانه‌ای، مصاحبه عمیق و پرسشنامه ساختاریافته گردآوری‌شده است. برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نیز از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم‌افزار SPSS بهره گرفته‌شده است. نتایج در بخش آسیب‌شناسی صنعت نشان می‌دهند که مشکلات اقتصادی عمده‌ترین آسیب صنعت هستند که مطبوعات با آن دست‌به‌گریبان‌اند و عواملی همچون رقبای فضای مجازی، محدودیت‌های سیاسی و ضعف در نظام آموزش نیروی انسانی مزیدی بر آن هستند.

کلیدواژه‌ها