استخراج و اولویت‌بندی مولفه‌های موثر بر کاهش انتشار محتوای مجرمانه اخلاق عمومی در تلگرام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه امام صادق(ع)

2 دانشگاه امام صادق ع

3 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه فقه و مبانی حقوق دانشکده الهیات دانشگاه امام صادق ع

چکیده

یکی از مسائل حوزه سیاست‌گذاری شبکه تلگرام، انتشار محتوای مجرمانه اخلاق عمومی است. هدف پژوهش حاضر، استخراج و اولویت‌بندی مولفه‌های موثر بر کاهش انتشار محتوای مجرمانه اخلاق عمومی، در تلگرام است. لذا در پارادایم کیفی، با‌استفاده‌از روش مصاحبه عمیق، داده‌ها بدست آمد، سپس با روش تحلیل مضمون، تحلیل گردید و 10مولفه استخراج شد، که عبارتنداز: تربیت رسانه‌ای، آموزش رسانه‌ای، رشد اخلاق امر به معروف و نهی از منکر بین کاربران، تولید محتوای سالم و فنی، مجازات افراد خاطی، انتشار حکم افراد خاطی، فعال‌نمودن نیروهای مومن در تلگرام، تشکیلاتی‌نمودن نیروهای مومن، فیلترینگ و ایجاد مانع در مسیر جستجوهای منفی. در مرحله دوم، مولفه‌ها به‌وسیله روش ساختاری-تفسیری(ISM)، از نظر میزان نفوذ، تاثیرگذاری و وابستگی اولویت‌بندی شدند. اهم نتایج رتبه‌بندی عبارتنداز: تاثیرگذاری بالای مولفه رشد اخلاق امر به ‌معروف‌ و ‌نهی از منکر، تربیت رسانه‌ای و تشکیلاتی‌نمودن نیروهای مومن تلگرام است. از دیگر نتایج رتبه‌بندی، پی‌بردن به کم‌اثر‌بودن فیلترینگ، ایجاد مانع در مسیر جستجوهای منفی، مجازات افراد خاطی و انتشار حکم افراد خاطی است. بخشی از نتایج پژوهش نشان می‌دهد که سیاست‌های حقوقی و جزایی این حوزه، مبتنی بر زیربنایی فرهنگی است، لذا نمی‌توان بدون توجه به این زیربنا، به اهداف سیاستی دست یافت. بدون توجه به این زیربنا، به اهداف سیاستی دست یافت.

کلیدواژه‌ها