رابطه استفاده از بازیهای رایانه ای با پرخاشگـری در میان کودکان (مورد مطالعه: کودکان 8 تا 12 سال شهر اردبیل)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم ارتباطات، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی.

2 گروه علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل.

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی رابطه استفاده از بازی های رایانه ای با پرخاشگری در میان کودکان شهر اردبیل انجام شده است. روش تحقیق از لحاظ دستیابی به هدف، کاربردی و از نوع همبستگی - پیمایشی می باشد و ابزار پژوهش پرسشنامه است. جامعه آماری عبارت است از کلیه کودکان 8 تا 12 ساله شهر اردبیل (در سال 1394) که تعداد آنها طبق مستندات ثبت احوال 64209 نفر می باشد. روش نمونه گیری در این تحقیق نمونه گیری نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای بود و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 398 نفر محاسبه شد. داده های تحقیق پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که بین متغیرهای مستقل(زمان استفاده از بازی های رایانه ای، نوع بازی های رایانه ای، میزان استفاده از بازی های رایانه‌ای، میزان خشونت در بازی های رایانه ای و شخصیت های موجود در بازی های رایانه ای) با متغیر وابسته (پرخاشگری در کودکان) رابطه مستقیم و قوی و بین میزان نظارت والدین بر بازی های رایانه ای کودکان با پرخاشگری در کودکان رابطه معکوس و قوی وجود دارد.نتایج این تحقیق نشان داد که بین متغیرهای مستقل(زمان استفاده از بازی های رایانه ای، نوع بازی های رایانه ای، میزان استفاده از بازی های رایانه‌ای.

کلیدواژه‌ها