پرخاشگری در کاربران نوجوان بازیهای رایانهای خشن از دیدگاه والدین: تاثیر آموزش سواد رسانهای1391

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس پژوهش دانشگاه علوم پزشکی قم

2 دکتری آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 عضو هیات علمی گروه ادبیات فارسی،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاداسلامی واحد قم،قم،ایران

4 دانشکده بهداشت،دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی ، یزد،ایران

چکیده

زمینه و هدف: کودکان و نوجوانان به واسطه رشد شناختی ناقص‌تر و تجارب کمتر خود از قربانیان اصلی بازی‌های رایانه ای خشن هستند . یکی از شیوه‌های مصون ‌سازی این آموزش سواد رسانه‌ای می‌باشد که تفکر انتقادی را در مخاطبین خود پرورش می‌دهد. هدف مطالعه حاضر تعیین اثربخشی آموزش سواد رسانه ای در نگرش نسبت به خشونت در کاربران بازی های رایانه ای خشن می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی 100 نوجوان کاربر بازی های رایانه ای خشن مراجعه کننده به گیم نت های شهر قم به صورت تصادفی انتخاب شده و پس از تکمیل پرسشنامه های دموگرافیک و نگرش نسبت به خشونت به به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. مداخله آموزشی تدوین شده بر اساس سواد رسانه ای منطبق بر بازی های رایانه ای خشن برای گروه آزمون اجرا شد. سپس داده ها توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: نتایج نشان داد که دو گروه از نظر میانگین نمره نگرش به خشونت دارای تفاوت معنی داری در مرحله قبل از مداخله نیستند. اما یک ماه بعد از مداخله آموزشی میانگین نمره نگرش به خشونت در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی دار داشته و در گروه آزمون نگرش مثبت به خشونت کمتر شده است.
بحث ونتیجه گیری: آموزش سواد رسانه ای می تواند تاثیر بازی های رایانه ای خشن را بر ایجاد نگرش مثبت کاربران نوجوان به خشونت کاهش دهد. گنجاندن مبانی سواد رسانه‌ای در متون درسی و برنامه‌های پیشگیرانه در این زمینه ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها