طراحی مدل تقاضای شبکه های اجتماعی در ارتباطات میان فردی کاربران ایرانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت رسانه ای، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت رسانه، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 عضو هیات علمی

چکیده

این تحقیق بر اساس تئوری های اقتصادی سعی داشته تابع تقاضای شبکه های اجتماعی و ارتباطات میان فردی را کشف و نوع ارتباط میان این دو تابع را مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور در این تحقیق با مطالعه پژوهش‌های انجام شده در خصوص مدلسازی اقتصادی سعی شده تا محتوای آشکار و نهفته پیرامون این مضمون استخراج شود. واحد تحلیل در این مطالعه کاربران شبکه های اجتماعی ایرانی هستند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد که به صورت جلسات فردی و گروهی تکمیل شد. جامعه ی تحقیق کاربران شبکه های اجتماعی در ایران است که بر اساس جامعه ی کاربران شبکه‌های اجتماعی 120 نفر به عنوان نمونه تعیین و در تهران (با ویژگی-های همگن) انتخاب شدند. روش تحلیل اطلاعات رگرسیون غیرخطی لگاریتمی و جستجوی غیرخطی تک بعدی در نظر گرفته شد. یافته‌ها نشان داد ارتباط در شبکه های اجتماعی نسبت به ارتباطات میان فردی حضوری نیازی لوکس محسوب شده و جامعه مورد مطالعه از شبکه های اجتماعی به عنوان جانشینی برای ارتباطات حضوری بهره می برند. وش تحلیل اطلاعات رگرسیون غیرخطی لگاریتمی و جستجوی غیرخطی تک بعدی در نظر گرفته شد. یافته‌ها نشان داد ارتباط در شبکه های اجتماعی نسبت به ارتباطات میان فردی حضوری نیازی لوکس محسوب شده و جامعه مورد مطالعه از شبکه های اجتماعی به عنوان جانشینی برای ارتباطات حضوری بهره می برند.

کلیدواژه‌ها