بررسی تأثیر کنش گفتاری بر تجربه ارتباطی در میان کاربران اینستاگرام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم ارتباطات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد تهران شرق، تهران، ایران.

2 گروه علوم ارتباطات، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد تهران شرق، تهران، ایران

چکیده

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر کنش گفتاری بر تجربه ارتباطی در بین کاربران فعال و قابل دسترسی اینستاگرام در شهر تهران انجام گرفته است. روش تحقیق در این پژوهش پیمایش است و ابزار جمع آوری داده ها نیز پرسشنامه محقق ساخته می باشد. جامعه آماری در این تحقیق عبارتست ازکاربران عضو شبکه اجتماعی اینستاگرام در تهران و با توجه به آنکه تعداد افراد حاضر در جامعه بیش از 100هزار نفر می‌باشد، حجم نمونه بر اساس جدول مورگان برابر با 384 نفر است که با استفاده از روش نمونه‌گیری غیراحتمالی دردسترس انتخاب شدند. فرضیات تحقیق نیز با استفاده از آزمون پیرسون مورد آزمون قرار گرفته اند. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که کنش ارتباطی اینستاگرام بر تجربه ارتباطی تأثیر دارد. بدین معنا که با افزایش ارتباط در گفتمان اینستاگرام ، تجربه ارتباطی ما در دنیای واقعی تحت تأثیر قرار گرفته است و در حال دگرگونی می باشد و ما با تجربه های ارتباطی حاصل از این تکنولوژی های ارتباطی نوین (اینستاگرام) مواجه هستیم. همچنین کنش گفتاری اینستاگرام بر تجربه های ارتباطی( دوستی، صمیمیت، تفاهم، بازخورد) تاثیرگذار است. همچنین نتایج دیگر تحقیق نشان داد که میزان استفاده از اینستاگرام بر تجربه های ارتباطی کاربران تاثیرگذار است.
واژگان کلیدی: کنش گفتاری، اینستاگرام، تجربه ارتباطی.

کلیدواژه‌ها