راهکارها‌ی بهینه سازی نظام اطلاع رسانی شهرداری تهران با رویکرد استفاده از نخبگان مردمی در توسعۀ اقتصاد شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی

چکیده

مطالعه چگونگی راهکارهای بهینه سازی مدیریت شهری تهران با رویکرد استفاده از نخبگان مردمی در توسعه اقتصاد شهری با رهیافت کیفی (تحلیل محتوا با رویکرد استقرایی) هدف پژوهش حاضر است. در این راستا، 100منبع چاپی و دیجیتالی در حوزه مدیریت شهری و اقتصادشهری با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی از نوع هدفمند برای این تحقیق انتخاب شدند. هم چنین برای تکمیل داده‌ها از خبرگان نیز مصاحبه به عمل آمد. روش‌شناسی پژوهش حاضر روش‌شناسی کیفی است و از تکنیک فیش‌ها، فرم ها و جداول محقق ساخته ای و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نظام مقوله ای استقرایی و سپس دلفی استفاده شد و در آخر با استفاده از مقوله های حاصل از مراحل کدبندی (باز، محوری و گزینشی) به الگوی پارادایمی دست یافته شد. یافته های به دست آمده، نشان داد، ایجاد و توسعه شهر فرهنگی، شهروندی فرهنگی، فضا و محیط ایجاد خلاقیت ها و شبکه اطلاع رسانی مناسب بین شهروندان نخبه و بازنشستگان نخبه مدیریت شهری و مسولان این سازمان می تواند تعامل و مشارکت در بین این گروه ها را افزایش دهد و هم چنین توسعۀ آموزش شهروندان نخبه و ایجاد نظام اطلاع رسانی مناسب می تواند به عنوان متغیرهای مداخله گر منجر به ایجاد ایده ها و خلاقیت بین شهروندان نخبه و بازنشستگان نخبه مدیریت شهری و مسئولان در اداره امور شهری گردد و هم چنین اقتصاد شهری را تقویت کرده و مسئولیت اجتماعی و همدلی را بین این گروه ها افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها