بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر قصد کارآفرینانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

کارآفرینی رسانه ای یکی از موضوعات جدیدی است که اخیرا مورد توجه علاقه مندان حوزه کارآفرینی، رسانه و مدیریت قرار گرفته است. این حوزه به بررسی موضوعات مرتبط با حوزه بازارهای رسانه ای و کارآفرینان فعال در این حوزه پرداخته و موضوعاتی بسیار تاثیر گذار را مطرح می نماید. در این میان، شبکه های اجتماعی مجازی نقش پررنگی در توسعه کارآفرینی ریسانه ای داشته و بستری مساعد را برای افراد مستعد فراهم می آورد. اما به منظور بررسی دقیق تر تاثیر این شبکه ها می بایست تاثیر اجزای مختلف آنها را سنجید. لذا، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر قصد کارآفرینانه می پردازد. بدین منظور، مدل کندوی عسل به عنوان چارچوب نظری تحقیق مد نظر قرار گرفته است. جامعه مورد بررسی این تحقیق شامل کسب و کارهای حوزه صنایع خلاق بوده و 236 پرسشنامه توسط آنها تکمیل شده است. روش تحقیق کمی بوده و از نرم افزارSmart PLS برای تحلیل استفاده شده است. نتایج حاکی از این است که مولفه‌های شبکه اجتماعی شامل هویت، حضور، به اشتراک‌گذاری، شهرت، گروه‌ها، روابط و گفتگو، تاثیر مثبت و معناداری بر قصد کارآفرینانه دارد. یافته های تحقیق می تواند مورد استفاده سیاستگزاران و فعالان حوزه رسانه قرار گرفته و منجر به توسعه قصد کارآفرینی در سطح جامعه شود.

کلیدواژه‌ها