بررسی کارکرد روابط عمومی سازمانها در مدیریت بحران بلایای طبیعی مطالعه موردی عملکرد روابط عمومی بنیاد مسکن استان تهران در بازسازی مناطق زلزله زده قصر شیرین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشیار و مدیر پژوهش و عضو هیئت علمی و مدیر گروه علوم ارتباطات و دانش شناسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

چکیده
تـاریخ حـوادث رخ داده درکشور پهناور ایـران حاکی از بلا خیز بودن این کشور دارد که نحوه رویارویی با این بلاها بسیار مهم و حائز توجه می باشدو این نحوه مقابله با حوادث اثرات بسیار مهمی در ابعا د فرهنگی – اقتصادی – سیاسی و ... دارد . بررسی تجارب بدست آمده از این حوادث کمک شایانی در جهت شـیوه های مقابله با حوادث و مدیریت خواهد داشت . علی رغم اینکه در کشور ما در هر چند سال یا چند ماه شـاهد بلایـای طبیعـی بوده و تجارب بسیار تلخ و مفید را کسب کرده و خواهد کرد . متاسفانه هزینه های اختصاص داده شده به مدیریت بحران اندک بوده و کارهای تحقیقاتی وعلمی آنگونه که باید و شاید در این مورد صـورت نپذیرفتـه اسـت در صـورتیکه ایـن کمبـود کـاملا محسوس بوده و شایسته است. در این راستا باتوجه به اهمیت موضوع این تحقیق به بررسی نقش روابط عمومی در مدیریت بحران بلایای طبیعی مطالعه موردی عملکرد روابط عمومی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان تهران در بازسازی مناطق زلزله زده قصر شیرین پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از این می باشد که روابط عمومی نقش موثری در پیشگیری از ایجاد بحران می کند.
کلیدواژه: مدیریت بحران، روابط عمومی، بلایای طبیعی

کلیدواژه‌ها