رابطه سطح نیازهای دبیران با مهارت های اجتماعی آنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده و عهده دار مکاتبات

چکیده

پژوهش حاضر ، با هدف بررسی سطح نیازهای دبیران و رابطه آن با مهارتهای اجتماعی آنان از دیدگاه مدیران مدارس راهنمایی
دخترانه شهر تهران انجام گرفته است.این پژوهش از نوع همبستگی و همخوانی است . با روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 300 دبیر
و 100 مدیر از 100 مدرسه راهنمایی به صورت تصادفی انتخاب شدند .روش پژوهش پیمایشی است و ابزار اندازه گیری ،پرسشنامه
می باشد. یافته های پژوهش نشان داد که فرضیه اصلی پژوهش با عنوان" میان نیازهای دبیران و مهارتهای اجتماعی آنان رابطه وجود
دارد " رد می شود بدین معنی که میان مهارتهای اجتماعی دبیران و سطح نیازهای آنان هیچگونه رابطه معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها