نگاهی به وضعیت رسانه های الکترونیک و روزنامه نگاری آنلاین در ایران و چشم انداز آتی آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

دراین مقاله وضعیت رسانه های جمعی و بویژه رسانه های الکترونیکی ایران در عصر اینترنت مورد بررسی قرار میگیرند. به طور کلی
رسانه هایی که در عصر اینترنت به نوعی در ارتباط با آن قرار دارند را می توان به سه دسته عمده تقسیم بندی نمود: 1. رسانه های سنتی
که از منابع اینترنتی استفاده میکنند؛ 2. رسانه های دارای نسخه الکترونیکی؛ 3. خود رسانه های الکترونیکی.
در این نوشتار پژوهشگران با بهره گیری از روش های آمار توصیفی، تحلیل محتوا، مشاهده و مصاحبه نتیجه میگیرند که امروزه با در
نظر گرفتن موانع اقتصادی، اجتماعی و فنی و تکنولوژیکی موجود در کشور، مهمترین این تغییرات را می توان درگروه اول از
رسانه ها مشاهده نمود. درارتباط با گروه دوم و سوم هم یافته های تحقیق مبین آن است که تعداد سایت روزنامه ها بیشتر از تعداد
سایت های سایر رسانه هاست، و رسانه های اینترنتی با توجه به عوامل بازدارنده فنی، اجتماعی و اقتصادی به کندی توسعه می یابند.
ضمن اینکه درتمام موارد مذکور، مساله رعایت حقوق مولف هم مطرح است.

کلیدواژه‌ها