بررسی تاثیر همگرایی رسانه ای بر سیاستگذاری های رسانه ها از دیدگاه متخصصان مدیریت و تکنولوژی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده و عهده دار مکاتبات

چکیده

رشد و گسترش فناوری های نوین ارتباطی با سرعت باور نکردنی تمام حوزه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جهان را
دستخوش دگرگونی های بنیادی کرده است. توسعه تکنولوژی های ماهواره ای و کابلی علاوه بر آنکه نیازهای تولید و توزیع برنامه های
جهانی را افزایش داد؛ توجیه اقتصادی آن را نیز جذابتر نمود. تغییر رژیم اقتصاد صنعتی به اقتصاد اطلاعاتی و اقتصاد خدماتی در
کشورهای توسعه یافته تحولات ویژه ای را در اصول تجارت جهانی به وجود آورد. و در نتیجه باعث گسترش سازمانهای رسانه ای در
ابعاد خارجی شد و توسعه سرمایه گذاری های اقتصادی در بسیاری از کشورهای آسیایی ضمن تقاضای جهانی مصرف کالای رسانه ای،
بازارهای جدیدی را به وجود آورد و رسانه ها چه در صحنه داخلی کشورها و چه در عرصه بین المللی و اقتصادی دارای اهمیت بسیار
زیادی می باشند و بشدت در معادله کسب، حفظ و افزایش قدرت و ثروت اقتصادی در جهان حضوری پر اثر و تأثیر گذار دارند .
همچنین پیشرفتهای تکنولوژی و همگرایی تکنولوژی در تغییر ساختاری رسانه ای مؤلفه ای مهم به شمار می آیند. این تغییر ساختاری
شدن به وقوع پیوست. یعنی فرآیندی که مرزهای میان سرویسهای رسان ه ای الکترونیک را Digitalization تحت تأثیر دیجیتالی
درهم شکست.. دیجیتالی شدن این امکان را فراهم آورد که هر متنی از طریق سبکهای مختلف انتقال الکترونیک به راحتی قابل انتقال
باشد که این همگرایی رسانه ای تأثیرات روشنی بر سیاستهای رسانه ای و نحوه قانون گذاری رسانه های جمعی داشته است . (مک
کوئیل، 1996 ، ص 103 ).در این مقاله به بررسی این مسئله خواهیم پرداخت که از دیدگاه صاحب نظران مدیریت و تکنولوژی
همگرایی رسانه ای چه تأثیری بر سیاست گذاری های رسانه ای داشته اند. بدین منظور برای دستیابی به دیدگاه این صاحب نظران درباره
تأثیر همگرایی رسانه ای بر سیاست گذاری های رسانه ها، تعداد 52 گویه ساخته شده مفاهیم مطرح شده در گویه های تحقیق متغیرهای
مستقل و میزان مخالفت یا موافقت پاسخگویان با محتوای هرگویه متغیرهای وابسته این تحقیق می باشند و به منظور بررسی متغیرها از
برنامه کامپیوتری کوانل استفاده شده. همچنین تحلیل عاملی نیز انجام شد. در پژوهش حاضر تحلیل عاملی به صورت چرخش مایل
انجام شد و با محاسبه مقادیر بار عاملی دوگونه پاسخگو مشخص شدند و آرایه نزولی گویه های گونه اول استادان مدیریت و
تکنولوژی و آرایه های نزولی گویه های گونه دوم استادان مدیریت و تکنولوژی، آرایه نزولی گویه های مورد توافق استادان و آرایه
نزولی گویه های مورد اختلاف استادان مدیریت و تکنولوژی به دست آمد که در این مقاله هر یک مورد بررسی قرار خواهد
گرفت.تا به دیدگاه صاحب نظران در این زمینه پی برد

کلیدواژه‌ها