عوامل موثر برمیزان استفاده دانشجویان منطقه نُه از نشریات دانشجویی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

نویسنده و مسئول مکاتبات

چکیده

این تحقیق برای دسترسی به عوامل موثر برمیزان استفاده دانشجویان دانشگاه آزاد منطقه 9 از نشریات دانشجویی انجام شده است .
روش تحقیق فوق توصیفی، اکتشافی، کاربردی، مقطعی و پیمایشی بوده و برروی 400 تن از دانشجویان منطقه 9 که از تمامی واحد
ها به روش نمونه گیری طبقه ای دانشجویان انتخاب و انجام شده است . درمجموع شاخص میزان استف اده ازنشریات نشان داد
27 درصدپاسخگویان این نشریات رااصلا مطالعه نمی کنند. / که 5
72 درصد باقیمانده اکثریت تاحدودی این نشریات را مطالعه می کنند. از طرفی نتایج آزمون فرضیات (با توجه به نتایج آزمون / و از 5
ناپارامتری من ویت نی ودی سامرز) نشان داد. که از مجموع عواملی که مرتبط به روزنامه است یعنی نگرش مردم نسبت به خط
مشی، شکل صوری و محتوای نشریات درمطالعه نشریات دانشجویی تاثیر دارند ولی نقش و تاثیر محتوای این نشریات بیشتر از دو
متغیردیگر است. دو عامل دگر چون رشته تحصیلی و میزان علاقه به مطالعه که مرتبط به ویژگیهای افراد می باشد تاثیری در مطالعه
نشریات دانشجویی ندارد.

کلیدواژه‌ها