تبیین مدل فضای اجتماعی در توسعه مطبوعات محلی : مطبوعات محلی استان یزد

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده مسئول مکاتبات

چکیده

هدف اصلی این نوشتار بررسی نقش شاخص های توسعه در توسعه مطبوعات محلی. به اعتقاد
نویسنده شاخص های توسعه در توسعه مطبوعات محلی از طریق بخش منابع طبیعی بیشترین تاثیر
را داشته اند. مفروض اصلی نویسنده آن است که نقش شاخص های توسعه در توسعه مطبوعات
محلی موثر بوده، شرایط مناسبی را برای جلب اعتماد اجتماعی و در نتیجه نفوذ سیاسی و در نهایت
حمایت های اقتصادی فراهم کرده است.
در این مقاله ابتدا به طرح سوالات اصلی تحقیق پرداخته شد.در گام بعدی در پاسخ به سوال اصلی
تحقیق ،فرضیات تنظیم شد .روش پژوهش نیز شامل روش های پیمایشی،کتابخانه ای و تحلیل محتوا
و کمی و کیفی می باشد.روش نمونه گیری و جامعه آماری در این پژوهش شامل کارشناسان و صاحب
نظران حوزه مطبوعات استان یزد ، خوانندگان مطبوعات استان یزد و جامعه آماری مطبوعات استان
یزد می باشد.
با دو روش توصیفی و استنباطی و از طریق تجزیه و تحلیل آماری پرسشنامه ها به اثبات و یا رد
فرضیه ها پرداخته شده است.بنابراین در این تحقیق با استفاده از تکنیک های آماری، داده های خام
جمع آوری شده از پرسشنامه طبقه بندی و با استفاده آمار توصیفی در جدول و نمودار نشان داده شد
واز طریق آمار استنباطی فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرفت .

کلیدواژه‌ها