بررسی تاثیر مطبوعات در حفظ فرهنگ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

یکی از دغدغه های صاحبنظران در مسیر پیچیده جهانی شدن، سرنوشت فرهنگ و پیامدهای
فرهنگی جهانی شدن و به تبع آن فضای جدیدی است که ایجاد می شود. امروزه با گسترش روز افزون
وسایل ارتباط جمعی و نهادهای رسانه ای، به ویژه مطبوعات که اندیشه انسان ها را تحت سیطره خود
قرار داده و اطلاعات لازم برای شکل گیری اعمال و رفتار او را به وی می دهند، اکنون به قدرتی عظیم
و گسترده برای سلطه برشهروندان جامعه جهانی تبدیل شده است. وسیله ای که در چند سال گذشته،
می توانست فرهنگ های گوناگون داخل یک کشور را منطبق و همسان با فرهنگ ملی کرده و در
نهایت باعث از میان رفتن آن شود، با روند جهانی شدن، باعث از میان رفتن فرهنگ هایی می شود،
که در چارچوب استاندارد مدیران رسانه ای جهان قرار نگیرند.
یکی از علل اصلی و مهم درخصوص تاثیرات وسایل ارتباط جمعی برفرهنگ در روند جهانی شدن،
به نحوه نامطلوب فعالیت دست اندرکاران وسایل ارتباط جمعی و مخصوصاً مطبوعات باز می گردد، لذا
وجود پژوهشی بنیادی و کاربردی که بتواند به طرح نقایص و کاستی ها پرداخته و حداقل زمینه را
برای اصلاح این نهاد کلیدی جامعه فراهم آورد، ضروری می نماید. این تحقیق بدنبال بررسی تاثیر
مطبوعات در حفظ فرهنگ کشور از دیدگاه دست اندرکاران وسایل ارتباط جمعی نوشتاری می باشد.

کلیدواژه‌ها