بررسی عوامل موثر بر توان صنعت سینمای ایران برای ورود به بازارهای جهانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده مسئول مکاتبات

چکیده

گسترش تجارت بین المللی کالاهای فرهنگی فرصت مناسبی برای حضور آثار سینمایی در بازارهای
جهانی و کسب منافع اقتصادی و قدرت فرهنگی فراهم نموده است. اما اغلب کشورها، از جمله ایران،
تاکنون نتوانستهاند حضوری فعال و موثر در بازارهای جهانی داشته باشند. بمنظور بهره مندی از این
فرصت لازم است توان صنعت سینما و نقاط قوت و ضعف آن مورد بررسی قرار گیرد تا با تقویت نقاط
قوت و رفع نقاط ضعف آن در چهارچوب یک الگوی جامع، برای فعالیت در بازار جهانی آمادهتر گردد.
در همین راستا تحقیق حاضر درصدد ارائه الگویی از متغیرهای موثر بر توان صنعت سینما برای جهانی
شدن، در چهار سطح تجزیه و تحلیل موسسه، صنعت، ملی و بین المللی می باشد. نتیجه این تحقیق
می تواند نقشه راهی برای تدوین سیاستها و برنامه های استراتژیک آیندة این صنعت در کشور باشد.
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی- پیمایشی است. در این
تحقیق با استفاده از آزمون های میانگین تک نمونه ای و مدلسازی معادلات ساختاری به بررسی
وضعیت متغیرها و نحوه تاثیر آنها بر توان ورود به بازار جهانی پرداخته شده است.نتایج بدست آمده
حاکی از آن است که وضعیت کلیه متغیرها و مولفه های تبیین کننده آنها در صنعت سینما نامطلوب
بوده و در تمام سطوح نیازمند بهینه سازی است. بر این اساس مولفه های فضای ملی دارای اولویت
اول برای اصلاح و بهینه سازی بوده و بعد از آن به ترتیب مولفه های روابط بین المللی، ساختار صنعت
و ویژگیهای موسسات سینمایی قرار می گیرند.

کلیدواژه‌ها