تحلیل بازتاب تصویری هدفمندی یارانه ها در رسانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده مسئول مکاتبات

چکیده

یارانه یا سوبسید، شکلی از کمک مالی است که به یک تجارتیا بخش اقتصادیپرداخت میشود.
بیشتر یارانهها توسط دولتبرای تولیدکنندگانیا توزیعکنندگاندر یک صنعت، برای جلوگیری از رکودآن
صنعت یا جلوگیری از افزایش قیمت تولیدات آن و یا برای ترغیب به استخدام نیروی کار بیشتر اعطا
میشوند. اما امروزه شکل آن تغییر کرده است.
این مقاله بر مبنی نظریات میلتون فریدمن وآدام اسمیت نوشته شده است. در این مقاله نمونه ای
) مرکب از 50 کاریکاتور از وب سایت ها، وبلاگ ها و روزنامه ها در بازده زمانی سه ماهه اول سال 90
فروردین تا خردادماه ) مورد تحلیل کمی قرار گرفته است. هدف از بررسی کاریکاتور های یارانه بررسی
بازخورد جامعه نسبت به موضوع هدفمندی یارانه ها می باشد .

کلیدواژه‌ها