رابطه فناوری های نوین اطلاعاتی و توسعه مدیریت منابع انسانی الکترونیکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ندارد

چکیده

با پیدایش اینترنت و فراگیری آن در دهه نود میلادی، مدیریت منابع انسانی نیز مانند سایر
حوزههای سازمان تحت تاثیر شدید این پدیده قرار گرفت. از این طریق بسیاری از وظایف روزمره
مدیریت منابع انسانی به کارکنان واگذار شده و از کاغذ بازیها و درگیر شدن کارکنان حوزه منابع
انسانی در وظایف اداری و روزمره و بروز تاخیرهای زیاد در انجام فعالیت ها جلوگیری شده است.
مدیریت منابع انسانی الکترونیکی ضمن پشتیبانی از مدیران و کارکنان در انجام وظایف معمول خود،
فرآیند تغییرات و دگرگونیهای سازمانی را تسهیل می کند. در این مقاله در راستای تبیین تاثیر
فناوری های نوین اطلاعاتی بر مدیریت منابع انسانی ازدانشجویان رشته ی ارتباطات دانشگاه آزاد
اسلامی واحد تهران شرق نظرسنجی به عمل آمده و پس از آزمون فرضیهها نتایج حاصله ارائه شده
است. تعداداعضای جامعه آماری در این تحقیق حدودا 200 نفر بوده و به دلیل موجود بودن اطلاعات،
کل جامعه آماری بدون انجام نمونه گیری مورد بررسی قرار میگیرد روش گردآوری اطلاعات ، روش
میدانی و روش تجزیه و تحلیل داده ها استفاده توامان از آمار توصیفی و استنباطی می باشد دادههای
حاصله نشان می دهد که بین کاربرد فناوری های نوین اطلاعاتی وتوسعه مدیریت منابع انسانی
الکترونیکی دردانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها