بررسی عوامل توسعه نیافتگی صنعت توریسم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده مسئول مکاتبات

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی علل توسعه نیافتگی صنعت توریسم در شهر کاشان می باشد. روش
انجام این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری دادهها توصیفی از نوع همبستگی میباشد.
جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران و صنعت گران بخش صنعت توریسم شهر کاشان که شامل
260 نفر می باشند، تشکیل می دهد. حجم نمونه این تحقیق بر اساس فرمول کوکران و جدول
مورگان معادل 70 نفر تعیین و با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده
ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با استفاده از
منابع موجود و نظرات صاحب نظران به دست آمد و اعتبار آن ها از راه اجرای آزمایشی و محاسبه
ضریب آلفای کرونباخ معادل 0,88 می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که اطلاع رسانی و
تبلیغات، گسترش حمل و نقل، هماهنگی سازمان های مرتبط به امور گردشگری و در نهایت فراهم
آوردن امکانات رفاهی برای گردشگران مانند؛ هتل، رستوران و نمایشگاه، از جمله عوامل موثر در
رشد گردشگری در این استان می باشد.

کلیدواژه‌ها