بررسی تاثیر تماشای سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی بانوان دانشجو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده مسئول مکاتبات

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تماشای سریال های ماهواره ای بر سبک زندگی انجام گرفته
است . تاکید آن بر بانوان دانشجوی ارتباطات دانشگاه آزاد واحد تهران شرق می باشد .جامعه آماری
پژوهش 102 نفراز بانوانی بودند که به ماهواره دسترسی داشتند ، و بعلت کوچک بودن جامعه آماری
کل نمونه بعنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد. پرسشنامه محقق ساخته این پژوهش شامل بیست و
0می باشد که از / سه سوال بسته و یک سوال باز می باشدو مقدار ضریب آلفا برای ابزار سنجش 87
پایایی برخوردار است.
تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفت .با ارائه یافته های
توصیفی و استنباطی به این نتیجه رسیده ایم که در سریالهای ماهواره مضامین مثبتی از قبیل مبارزه
علیه موانع و مشکلات و احترام به والدین و مضامین منفی همچون روابط نامشروع ، بی بندوباری و
خیانت برجسته و مشهود بوده است .
با توجه به آزمون فرضیه های موجود و تحلیل یافته ها می توان در این پژوهش این طور نتیجه
گرفت که هر اندازه تماشای سریالهای ماهواره بیشتر می شود ، سبک زندگی بانوان دانشجوی
ارتباطات دانشگاه آزاد تهران شرق هم مطابق با این سریال تغییر پیدا می کند .

کلیدواژه‌ها