نقش تلویزیون در توسعه جامعه مدنی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ندارد

2 نویسنده مسئول مکاتبات

چکیده

امروزه جهان در راه رشد و رسیدن به پیشرفت در تمام عرصههای علمی، تکنولوژی، فرهنگی،
اقتصادی، اجتماعی و… در حرکت است. در دنیای کنونی هدایت جامعه به سوی جامعهای پیشرفته
امری مهم تلقی میشود. یکی از عواملی که کشورها را به سوی توسعه سوق میدهد توجه به مقوله
جامعه مدنی است و رسانه ها ابزاری هستند که می توانند در تکوین آن در جامعه نقش داشته باشند.
جامعه مدنی حوزهای از روابط اجتماعی، شامل نهادهایی است که از نظر فکر و هدف همسو میباشند
و در قالب احزاب، اصناف و مانند آن فعالیت میکنند، به گونهای که دولت در آنها نفوذی ندارد، بلکه
آنها در سیاست نفوذ دارند و در کلیه تصمیمگیریهای سیاسی و خط مشیها دخالت دارند.
این مقاله، حاصل پژوهش در زمینه نقش تلویزیون در رسیدن به توسعه است. توسعه مؤلفه ای
است که از ابعاد مختلف قابل بررسی است، که این پژوهش بعد جامعه مدنی را مورد توجه قرار داده
است. با امداد و همیاری رسانه ها می توان به شاخصه هایی برای توسعه جوامع دست یافت. در میان
رسانه ها نقش تلویزیون به عنوان رسانه ای فراگیر و پرنفوذ مورد توجه است.

کلیدواژه‌ها