چگونگی گردش شایعات سیاسی در فضای اینترنت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

شایعه به عنوان یکی از قدیمی ترین رسانه ها در جهان همواره مورد توجه صاحبنظران ارتباطی،
شهروندان و صاحبان قدرت بوده است. در این مقاله سعی شده به طور اجمالی به ظهور و پیدایش
شایعه و دلایل اشاعه آن توجهشود اما تمرکز اصلی این نوشتار بر آن است که شایعه سیاسی در فضای
سایبری چگونه رشد می کند، مخاطبان آن چه کسانی هستند، سرعت انتشار آن در این فضا چگونه
است و آیا شبکه های اجتماعی می توانند به رشد جامعه در فضای سایبری کمک کنند یا خیر؟