بررسی نقش رسانه ها در امنیت ملی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

وسایل ارتباط جمعی ملی و یا فرا ملی میتوانند با برنامهها و پیام های خود همبستگی و یا
گسستگی تازهای را برای مخاطبان خویش بوجود آورند که می تواند زمینه ساز بحرانهای اخلاقی،
هویتی، فرهنگی و اجتماعی باشد. وسایل ارتباط جمعی در حفظ و تحکیم وفاق ملی چه به لحاظ
سخت افزاری و چه به لحاظ نرم افزاری، بالا بردن توان انتخاب جامعه، افزایش مشارکت، رقابت و
پویایی شهروندان، درونی و نهادی کردن نظام ارزشی و باورهای اعتقادی و معرفی ساز و کارهای حل و
فصل تعارض ها و چندگانگی های فرهنگی و اجتماعی است. این مقاله سعی دارد نقش وسایل ارتباط
جمعی را در وفاق ملی و همبستگی که از جمله عوامل مهم و تاثیر گذار بر امنیت ملی می باشد را
مورد کنکاش و بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها