بررسی نقش اینتر نت در توسعه فرهنگی دانشگاه (مطالعه موردی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

در این مقاله در راستای تبیین نقش اینتر نت در توسعه فرهنگی دانشگاه ، نخست مفهوم توسعه
فرهنگی و فرایند آن تشریح و سپس اهمیت توسعه فرهنگی در دوران معاصرمطرح و در ادامه ضمن
توصیف اینتر نت و ترسیم وضعیت کنونی آن در ایران وجهان، به نقش اینترنت در توسعه ی فرهنگی
دانشگاه اشاره نموده ودر خاتمه با توجه به نظرسنجی به عمل آمده از دانشجویان رشته ی ارتباطات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق در خصوص موضوع، نتایج حاصله ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها