نقش کاریکاتور در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

ندارد

چکیده

هنر طنزبه اشکال گوناگون در زمان های مختلف خود را به نمایش گذاشته است. گاهی در قالب
متن، گاه تصویر، گاهی در قالب پیامک و امروز در قالب کاریکاتور. طنز با زندگی بشر ممزوج وجزء
جدانشدنی آن است. آدمی می خندد پس هست. این نگاه خنده با هویت عقلانی و هویت انسانی او
گره خورده است.
در این مقاله سعی شده است با تکیه بر مبانی نظری نشانه شناسی وتاکید بردیدگاه های پیرس ،
موریس رابطه بین یک نشانه، و معنی آن در بافت اجتماعی توضیح داده شود.
در این تحقیق کاریکاتورهای چهل و چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، که یکی از
مهمترین و جنجالیترین نوع انتخابات، هم از لحاظ حضور کاریکاتورها در وب سایتهای خبری و هم
از لحاظ ابعاد سیاسی در دنیا است، بررسی میشود.
کلیه کاریکاتورهایی که به نحوی ازباراک اوباما حمایت کرده اند در یک دوره شش ماهه قبل از
انتخابات از سایت گوگل، جمع آوری و دسته بندی شده و سپس توسط متخصصان عرصه هنر و
سیاست و جامعه شناسی تحلیل محتوی شده است.

کلیدواژه‌ها