مقایسۀ بین وبلاگنویسی و روزنامهنگاری از دیدگاه روزنامهنگارانِ وبلاگنویس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

وبلاگها مدعی این نیستند که کار روزنامهنگاری انجام میدهند و یا به رسانههای رسمی وابستگی
دارند. در حقیقت بسیاری از وبلاگها شخصی هستند و پستهای آنها در مورد احساسات و تجربیات
شخصی نویسندة خود است. اما هر وبلاگنویس در زمان گزارش یا تحلیل واقعهای که خود شاهد آن
بوده است، قادر به مشارکت در کار روزنامهنگاری است. البته اگرچه پستهای بلاگرها دربارة
رویدادهای جاری در مقایسه با مطالب حرفهای روزنامهنگاری متفاوت است، اما این گروههای متفاوت
وبلاگها که بعضی از آنها توسط افراد عادی، بعضی توسط روزنامهنگاران حرفهای و بعضی دیگر توسط
مؤسسات رسانهای ایجاد شدهاند، از یک خصوصیت مشترک بهره میگیرند که به کارگیری عبارت
را در مورد آنها به خوبی توجیه میکند. حتی ممکن است که اینگونه « وبلاگهای روزنامهنگاری »
وبلاگها کاملاً از شیوههای مرسوم روزنامهنگاری پیروی نکنند، اما به طور جدی تلاش میکنند
رویدادهای جاری را جمعآوری، تحلیل و تفسیر کنند یا دیدگاهشان دربارة این رویدادها را به مخاطبان
خود انتقال دهند و بدینصورت، عملکرد اجتماعی مشابه با مؤسسات رسانهای داشته باشند. با توجه به
آنچه نتیجه این پژوهش نشان خواهد داد، میتوان گفت که وبلاگها در اکو سیستم روزنامهنگاری یک
واقعیت انکارناپذیر هستند. بهتر است به جای آنکه به وبلاگنویسی و روزنامهنگاری به عنوان دو رقیب
نگاه کنیم، در این مهم به تفاهم برسیم که در حال وارد شدن به عصری هستیم که در آن این دو
یکدیگر را کامل میکنند، مانع از اشتباه و انحراف هم میشوند.
این پژوهش به روش پیمایشی و با کمک پرسشنامه انجام گرفته است. جامعۀ مورد پژوهش نیز
روزنامهنگارانِ وبلاگنویس شاغل در تحریریۀ روزنامههای سراسری شهر تهران بوده است. با توجه به
در دسترس نبودن آمار واقعی روزنامهنگارانِ وبلاگنویس، پرسشنامه به روش نمونهگیری تصادفی ساده
بین روزنامهنگاران شاغل در تحریریۀ روزنامههای مورد بررسی توزیع شده است.

کلیدواژه‌ها