پادکست و روابط عمومی الکترونیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

عصری را که در آن بسر می بریم را می توان عصر استفاده از تکنولوژی های نو و فرامدرن نامید .
با ظهور عصر اطلاعات از روابط عمومی ها انتظار می رود که تنها محیط مناسبی را برای ایجاد تعامل
در قوانین بوجود آورند بلکه اصلاحات لازم رادر سازمان مربوطه برای اجرای نقش راهبردی و نظارتی
عملی کنند ؛ لذا آشنایی و معرفی و بررسی تکنولوژی های جدید یکی از شیوه های موثر در گسترش
شناخت و نحوه ی بکارگیری صحیح از این وسائل توسط مخاطبین عام و خاص رسانه در جهت
رسیدن به اهداف سازمانی و فردی می تواند مفید و عملیاتی تر باشد. .در این مقاله به بررسی
شیوه های نو ین اطلاع رسانی نظیر پادکست و تاثیر آن در روابط عمومی الکترونیک برآمده ایم و
سعی بر آن بوده است تا مزایا و موانع موجود را تاحدودی به تفصیل بیان داریم .

کلیدواژه‌ها