بررسی جایگاه اجتماعی زن در آثار فیلمسازان زن و مرد(کافه ترانزیت و زیر پوست شهر)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول مکاتبات

2 ندارد

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، چگونگی بازنمایی موقعیت اجتماعی زنان در فیلم های ساخته شده توسط
کارگردانان زن و مرد است. ضرورت انجام این تحقیق، وظیفه سینما در زدودن فرهنگ مرد سالاری از
جامعه است. نظریه های به کار رفته در این تحقیق شامل نظریه های فمینیستی، برجسته سازی و
بازنمایی واقعیت می شود. این تحقیق با روش تحلیل محتوا و با تکنیک دستورالعمل کدگذاری انجام
شده است. جامعه آماری، دو فیلم کافه ترانزیت به کارگردانی کامبوزیا پرتویی و زیر پوست شهر به
کارگردانی رخشان بنی اعتماد است. واحد تحقیق صحنه است که به روش سرشماری همه 202
صحنه فیلم ها کدگذاری شده است.

کلیدواژه‌ها